Konserwacja


Konserwacja Rzeźby

Usługi w zakresie konserwacji:

   rzeźb kamiennych
   rzeźb gipsowych
   sztukaterii i stiuków
   epitafiów i nagrobków
   detali architektonicznych

Konserwacja Architektury:

Konserwacja i renowacja:

   zabytków architektury
   wątków kamiennych
   wątków ceglanych
   tynków

Prace konserwatorskie prowadzone są dla instytucji kościelnych, muzeów oraz osób prywatnych, etc.

Opracowywanie programów konserwatorskich, ekspertyz oraz kosztorysów.